Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Lees meer

Wij inspireren u graag!

Laten we samen uw grenzen voor succes verleggen. Zullen we ontmoeten?

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

Privacy statement

Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Caracter Company gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Caracter Company respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Caracter Company handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is Caracter Company?

Caracter Company is een Besloten Vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Oosterhout ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24316995.

Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt Caracter Company?

Gebruik van onze diensten;

Op de website van Caracter Company kunt u bekijken welke diensten Caracter Company aanbiedt en een passende dienst afsluiten.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten (ook degene die niet via de website worden afgesloten), vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Functie;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Uw bedrijfsgegevens:

  • Bedrijfsnaam;
  • factuuradres en bedrijfsgegevens;
  • BTW nummer
  • postcode en plaats.

Om onze website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt (Google Analytics). Het optimaliseren bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit uw host name.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden;

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

– Om het gebruik van de website mogelijk te maken;

– Om gebruik van de diensten van Caracter Company aan u te factureren.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Caracter Company:

– Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Caracter Company en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;

– Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

– Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Caracter Company rust, zoals:

– Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

– Caracter Company wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Caracter Company dat aan u laten weten. Ook kan Caracter Company u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Caracter Company willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Caracter Company (welkom@caractercompany.com). Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor e-mails die Caracter Company stuurt door middel van een afmeldlink.

Gebruik door derden;

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Caracter Company in verband met de diensten van Caracter Company, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy statement blijkt.

Caracter Company kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van;

Caracter Company en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan Caracter Company derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Caracter Company. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Caracter Company zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Caracter Company uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Caracter Company verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Caracter Company heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Dit privacy statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Caracter Company worden verwerkt. Caracter Company accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoelang bewaart Caracter Company persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn van de gegevens die wij verzamelen via onze website is 2 jaar. De persoonsgegevens die wij hebben verzameld van klanten die een dienst bij ons hebben afgenomen is 5 jaar. Voor alle overige gegevens hanteert Caracter Company de wettelijke bewaartermijn van 7-10 jaar.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers Caracter Company of die van een derde partij. – Google Analytics: voldoet aan de EU-normen op het gebied van privacy door certificering EU-U.S. Privacy Shield.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Caracter Company heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Caracter Company deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met ons (welkom@caractercommunity.com).

Cookies

Op de website van Caracter Company wordt geen gebruik gemaakt van cookies (met cookies wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website).

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij Caracter Company over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar welkom@caractercommunity.com. Caracter Company zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Caracter Company uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Caracter Company zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Caracter Company uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar welkom@caractercompany.com.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Caracter Company niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de daartoe bevoegde rechter of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen

Caracter Company controleert regelmatig of ze aan dit privacy statement voldoet. Als u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen, ons een mail sturen via welkom@caractercommunity.com of een brief sturen een naar Caracter Company Hoevestein 33, 4903 SE Oosterhout.

Terug naar boven Terug naar boven